Kullanım Koşulları

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

İş bu sözleşme bir tarafta Melih Pazarlama ( Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır. ) ile diğer tarafta …………………… ( bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir. İş bu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu adrese yapılan tebligatlar geçerli olur.

SATICI :

Ünvan: Melih Pazarlama

Yetkili Temsilcinin Adı:

Adres: Güneşli Mah. Şehit Erdal Ünlü Sokak No 5/A Bağcılar / İSTANBUL

İletişim: (İş: 0539 411 65 95) (Fax: 0212 474 06 07) (e-posta: info@melihpazarlama.com)

ALICI :

Unvan:

Yetkili Temsilcinin Adı :

Adres:

İletişim: (İş:………………………….) (Fax:……………………..) (e-posta:………………………..)

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin ŞİRKET ‘e ait www.melihpazarlama.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün/ürünlerin alımına ilişkin söz konusu ürün/ürünlerin satışı, teslim ve iade koşullarına dair, 29166 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve İlgili yönetmelikler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınmasını içerir. Taraflar tacir ve esnaf olduklarından Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun ve ilgili yönetmelikler uygulanmaz.

MADDE 3: ÜRÜNLERİN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI

- Ürünlerin türü, adeti ve fiyatı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Ürün fiyatlarına tüm vergiler dahildir.

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1 . MÜŞTERİ, ŞİRKET ‘in internet sitesinden iş bu sözleşme konusunu oluşturan ürün/ürünlerin esaslı nitelikte, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin temel bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri onayladığını ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak satın alma ve iade koşullarına onay verdiğini kabul ve teyit eder.

4.2 Sözleşme konusu ürün/ürünlerin MÜŞTERİ tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça her ne sebeple olursa olsun teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

4.3 Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. İş bu sözleşme MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır. Sözleşmenin bir nüshası MÜŞTERİ ‘nin elektronik posta adresine gönderilecektir.

4.4 MÜŞTERİ, sözleşmeye konu ürünler üzerinde, ŞİRKET ’in yazılı izni olmadıkça, ilave sayfa veya reklam yapılması, kendi logo, reklam ve benzeri etiketlerin yapıştırılması ya da mevcutların silinmesi veya benzer hiçbir hukuki ve fiili müdahalede bulunamaz.

MADDE 5: NAKLİYE MASRAFLARI

Ürünlerin MÜŞTERİ tarafından teslim alınmasına kadar olan nakliye, teslim ve sigorta masrafları ile doğabilecek hasarlar tek seferde yapılacak 600 TL ve üzeri siparişlerde ŞİRKET ‘e ait olup bu rakamın altında olacak siparişlerde ilgili masraflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

MADDE 6 : ÜRÜNLERİN İADESİ

MÜŞTERİ tarafından ŞİRKET’e yapılacak olan ürün iadeleri aşağıdaki koşullarda yapılabilecektir.

6.1 İade işlemi sadece internet sitesi üzerinden yapılacaktır ve ŞİRKET tarafından onaylanan ürünlerin iadesi kabul edilecektir. Bunun dışında gönderilen iadeler kabul edilmeyecektir.

6.2 Müşteri tarafından iade edilmesi kararlaştırılan ürünlerin değeri bir önceki yılın cirosunun azami %5‘i kadar olabilecektir. Tüm iadelerde; MÜŞTERİ’nin iade edecek olduğu ürün miktarı, son sipariş verdiği miktarın üzerinde olmayacaktır.

6.3. İadeler 1-31 Mayıs ve 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Bu dönemler dışında kesinlikle iade kabul edilmeyecektir.

6.4 İade dönemlerinde, MÜŞTERİ tarafından hesap kapama amacıyla yapılan iadeler kabul edilmeyecek olup, iade bedelleri müşterinin ürün alım ve ödeme miktarı dikkate alınarak, iade dönemini takip eden ay içerisinde MÜŞTERİ ’nin borcundan düşülecektir.

6.5 İstisnai durumlarda, birinci fıkrada açıklanan oranın ( %5 ) üzerindeki iadelerde kargo ücretine ek olarak %5 hizmet bedeli MÜŞTERİ ’ye fatura edilecektir.

6.6 Ürünlerin iadesi halinde iade, kargo masrafları MÜŞTERİYE ait olacaktır. ŞİRKET tarafından hatalı gönderilerin tamamı 7 gün içerisinde, kargo masrafı ŞİRKET ‘e ait olmak üzere iade edilebilecektir.

6.7 MÜŞTERİ, sipariş dışı gönderilen ürünlerin tamamını 1 yıl içerisinde, iade dönemlerinde (1-31 Mayıs ve 1-30 Kasım) olmak şartıyla iade edilebilecektir.

6.8 Müfredatı değişen ürünlerde;

a) Yayınevi iade kabul etmesi halinde ŞİRKET tarafından yapılan duyuru tarihinden itibaren iade alınacaktır.

b) Duyuruda belirtilen iade tarihlerinden sonra gelecek ürünler kabul edilmeyecektir.

c) Müfredat değişikliği olan hazırlık kitaplarında satış adedi kadar iade alınabilecektir.

d) Müfredat değişikliği olmayan hazırlık kitaplarında iade alınmayacaktır.

MADDE 7 : ÖDEME

MÜŞTERİ, aksi ayrıca kararlaştırılmamışsa sipariş etmiş olduğu ürünlere ait bedeli ŞİRKET ‘ in aşağıda yer alan hesaplarına EFT/HAVALE yolu ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, ödemeyi kredi kartı ödeme yöntemiyle internet sitesi (www.melihpazarlama.com ) üzerinden de yapabilir.

BANKA BİLGİLERİ / HESAP NUMARLARI / ------------------------------------------------

MADDE 8: SÖZLEŞMENİN İHLALİ

8.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerden herhangi bir tanesini zamanında veya eksiksiz olarak yerine getirmediği takdirde veya bir eylemi ile sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ettiği takdirde ŞİRKET dilediği zaman sözleşmeyi derhal feshederek her türlü zararının tazminini talep etmek veya her türlü zararının tazminin yanında sözleşmenin aynen ifasını talep etmek hususunda seçimlik hakka haizdir.

8.2 İhlali yapan veya taahhüdünü yerine getirmeyen MÜŞTERİ bu süre içerisinde de ihlaline son vererek veya taahhüdün yerine getirerek aynı zamanda hakları ihlal olunan ŞİRKET ’in zararını tazmin etmezse mütemerrit duruma düşer. Bu maddelerdeki eylemlerin gerçekleşmesi halinde temerrüt için ayrıca bir ihtar ve şart aranmaz.

8.3 ŞİRKET, MÜŞTERİ’nin temerrüdü halinde kambiyo senetleri, cari hesap ve elinde bulunan her türlü teminatlara ve kefillere (Tahsilde tekerrüre yol açmamak kaydıyla) aynı zamanda (bir diğerini beklemek zorunda kalmaksızın) icra takibine girişerek alacaklarının ve uğradığı maddi ve manevi zararlarının tahsilini talep edebilecektir.

8.4 MÜŞTERİ’nin sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesine veya sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmemesine karşın, hakları ihlal edilen ŞİRKET’in, ihlali yapan tarafa ihtarname çekmemesi ve/veya sözleşmeyi feshetmemesi, o ihlalin haklı görüldüğü, affedildiği veya sözleşmenin Taraflarca zımni olarak değiştirildiği anlamına gelmez ve bu şekilde yorumlanamaz. Taraflar daha önce ihtarnameye konu etmedikleri ve/veya sözleşmeyi feshetmedikleri bir ihlal için tekrarı halinde bu kez ihtarname keşide edebilecekleri gibi yukarıda anılan yasal hak ve yetkilerini de kullanabileceklerdir.

MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden, satış ilişkisinden kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta, kefillerle ve diğer teminatlarla ilgili takip ve davalar da dahil olmak üzere İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İş bu sözleşme 9 ( dokuz ) maddeden ibaret olup, elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda işin ticari iş niteliğinde olması sebebiyle Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. (TARİH)

ŞİRKET MÜŞTERİ